اهداف عملیاتی


اهداف عملیاتی

  • تشکیل کمیته نوآوری در سلامت غذا در راستای به روز رسانی دانش تولید و عرضه محصولات و خدمات غذایی سلامت؛ متشکل از سازمان‌ها، نهادهای دانشگاهی و علمی تاثیر‌گذار در حوزه غذا و تغذیه
  • پایه گذاری تعریف شاخص‌های سلامت غذای رستوران (و یا رستوران‌های سلامت) بر اساس مدل‌های جهانی موجود و مورد تایید کمیته نوآوری در سلامت غذا
  • پیاده سازی شاخص‌های سلامت غذا در ۱۰۰ رستوران (به صورت داوطلبانه) از طریق فراخوان عمومی
  • معرفی جدیدترین دست آورد‌های محصولات صنایع کشاورزی و دسته بندی محصولات بر اساس کاهش فاکتور‌های ناسالم (مانند کاهش و حذف مواد شیمیایی موجود در مواد اولیه) و افزایش ارزش تغذیه‌ای (مانند افزایش میزان مواد غذایی غنی شده) از طریق فراخوان عمومی
  • معرفی جدیدترین دست آورد‌های محصولات سلامت غذایی و دسته بندی محصولات بر اساس کاهش اثرات زیانبار محصول در مقایسه با استانداردهای موجود (برای مثال کاهش چربی ترانس) یا فراسودمند بودن (مانند محصولات پروبیوتیک) از طریق فراخوان عمومی
  • اطلاع رسانی گسترده از طریق فضاهای رسانه‌ای و مجازی در راستای فرهنگ سازی سلامت تغذیه و بهره برداری شهروندان و سازمان‌ها از دستاورد‌های جشنواره
  • پایه گذاری زنجیره سلامت غذایی متشکل از گروه‌های حاضر در جشنواره سلامت غذا، در جهت دسترسی بخش‌های مختلف به خدمات یکدیگر
  • تشکیل دبیرخانه و کمپین دائمی سلامت غذای رستوران، در مسیر پایش هم راستایی اهداف و برنامه‌ها با چشم انداز جشنواره