دستاوردهای جشنواره


دستاوردهای دوره اول

  • پایه گذاری تعریف شاخص‌های سلامت غذای رستوران (و یا رستوران‌های سلامت) بر اساس مدل‌های جهانی موجود و مورد تایید کمیته نوآوری در سلامت غذا
  • پیاده سازی شاخص‌های سلامت غذا د بزرگترین واحدهای رستوران و کیترینگ کشور (به صورت داوطلبانه) از طریق فراخوان عمومی
  • معرفی جدیدترین دست آورد‌های محصولات سلامت غذایی و دسته بندی محصولات بر اساس کاهش اثرات زیانبار محصول در مقایسه با استانداردهای موجود (برای مثال کاهش چربی ترانس) یا فراسودمند بودن (مانند محصولات پروبیوتیک) از طریق فراخوان عمومی
  • تشکیل کمپین دائمی سلامت غذا
  • تعریف نشان جشنواره سلامت غذا