دفتر بهبود تغذیه


به استناد مجوز شماره ۱۶۸/۳۱۱ ، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همراهی خود را در برگزاری «جشنواره سلامت غذا» در سال ۱۳۹۸ اعلام نمود.