ساختارجشنواره


ضرورت شرکت در جشنواره

از آنجایی که حضور صنایع غذایی، کشاورزی و سایر گروه‌های هدف در جشنواره سلامت غذا و مشارکت در معرفی محصولات، یک فرآیند داوطلبانه و اختیاری است؛ فرصت مناسبی جهت افزایش اعتبار و ارزش اجتماعی مجموعه و ایجاد فضای رقابت و حضور موثرتر در راستای رشد و ارتقای سلامت غذا می باشد.